اخذ پروانه تولید

در صنعت تولید فیلم پس از تهیه و تنظیم نسخه نهایی فیلمنامه،حال باید نسبت به اخذ پروانه ساخت از سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنیم.یکی از خدمات موسسه سینمایی فراسیمای پیام رسا در گام نسخت برای تهیه وتولید فیلم قانونی و آینده دار اخذ پروانه ساخت از مراجع مربوطه می باشد.

شرایط لازم جهت صدور پروانه ساخت

مدارک لازم برای کارگردانان فیلم اول سینمایی و غیر سینمایی

فرآیند صدور مجوز

نحوه گرفتن پروانه نمایش از سازمان سینمایی

اخذ پروانه تولید

درخواست پشتیبانی بابت اخذ پروانه تولید