درخواست فیپا
(انتشارات)

فیپا یا فهرست نویسی پیش از چاپ یکی دیگر از فعالیت های انتشارات فراسیمای پیام رسا می باشد که فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی کتاب پیش از انتشار بوده که در صفحه حقوقی یا صفحه شناسنامه کتاب درج می گردد. اولین بار فیپا به شکل غیر رسمی در سال 1870 میلادی در آمریکا پیشنهاد گردید و برای نخستین بار به طور رسمی توسط کتابخانه کنگره آمریکا در سال 1901 میلادی آغاز شد. هم اکنون انتشارات فراسیمای پیام رسا مفتخر است خدمات فوق را به شما عزیزان ارائه نماید.

فیپا چیست؟

فیپا چیست و برای دریافت آن چه باید کرد؟

برای دریافت فیپا آن چه باید کرد؟

فیپا چیست و برای دریافت آن چه باید کرد؟

درخواست فیپا

درخواست پشتیبانی بابت فیپا

Title: درخواست فیپا
Author:
Subjects: فیپا ; درخواست
Is Part Of:
Cataloging & Classification Quarterly, , Vol. 50 (5),
p.360-368 [Peer Reviewed Journal]
Description: فیپا یا فهرست نویسی پیش از چاپ یکی دیگر از فعالی ت های انتشارات فراسیمای پیام رسا می باشد که فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی کتاب پیش از انتشار بوده که در صفحه حقوقی یا صفحه شناسنامه کتاب درج می گردد. اولین بار فیپا به شکل غیر رسمی در سال 1870 میلادی در آمریکا پیشنهاد گردید و برای نخستین بار به طور رسمی توسط کتابخانه کنگره آمریکا در سال 1901 میلادی آغاز شد. هم اکنون انتشارات فراسیمای پی ام رسا مفتخر است خدمات فوق را به شما عزیزان ارائه نماید.
Publisher: فراسیمای پیام رسا
Source: Routledge, Taylor & Francis Group
ISSN: 0163-9374 ;
E-ISSN: 1544-4554 ;
DOI: 10.1080/01639374.2012.682254