معرفی عوامل تولید فیلم

یکی از عوامل تسهیل در تولید فیلم، جلوگیری از هدر رفت سرمایه و ایجاد سرعت با ارتقای سطح کیفی عوامل تولید است. موسسه سینمایی فراسیمای پیام رسا با در اختیار داشتن عوامل تولید از فیلمنامه نویس ، بازیگران ، سرمایه جلوگیری کرده وتیمی منسجم وتوانمند به منظور تهیه وتولید فیلم ، در اختیار شما قرار دهد.

+ بیشتر

معرفی عوامل تولید فیلم

اینجانب

دارای کد ملی

به سمت

تقاضا دارم، واحد انتشارات موسسه فرهنگی هنری فرا سیمای پیام رسا اقدامات لازم را در خصوص تامین عوامل جهت تهیه و تدوین کتاب با عنوان

با موضوععیت

با شماره فیپا

جهت نشر در

دارای کد ملی

عوامل ذیل را در اختیار اینجانب قراردهد.

عوامل مورد نیاز

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید