مجوز تصویربرداری شهری

یکی دیگراز گام های تولید فیلم مجاز که دارای سکانس هایی از مجامع و اماکن عمومی می باشد، اخذ مجوز تصویربرداری شهری است که متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم به دلیل عدم اطلاع تهیه کننده،سکانس های مربوطه به مشکلات زیادی برخواهد خورد. موسسه سینمایی فراسیمای پیام رسا با اطلاع از قوانین مذکور و بهره مندی از کارشناسان آگاه در این گام نیز در کنار شما بوده و شما را درمسیر اخذ مجوز تصویربرداری شهری یاری می نماید

فیپا چیستمجوز تصویربرداری شهری

مجوز تصویربرداری شهری چیست و برای دریافت آن چه باید کرد؟

مجوز تصویربرداری شهری دریافت فیپا آن چه باید کرد؟

مجوز تصویربرداری شهری چیست و برای دریافت آن چه باید کرد؟

درخواست مجوز تصویربرداری شهری

درخواست پشتیبانی بابت مجوز تصویربرداری شهری