جشنواره (سرمایه گذاری)

واحد جشنواره و همایش موسسه چند منظوره فرهنگی هنری فراسیمای پیام رسا از سرمایه گذاران عزیز دعوت به عمل می آورد تا با سرمایه گذاری در جشنواره های جامع گامی ارزنده در راستای پویایی منجر به ارتقای تولیدات فرهنگی هنری توسط علاقه مندان ، بردارند و از این مسیر فرهنگ و هنر اصیل ایران اسلامی متمدن را به نسل های بعد انتقال دهند.

فیپا چیست؟

جشنواره (سرمایه گذاری) چیست و برای دریافت آن چه باید کرد؟

جشنواره (سرمایه گذاری)

جشنواره (سرمایه گذاری) چیست و برای دریافت آن چه باید کرد؟

درخواست جشنواره (سرمایه گذاری)

درخواست پشتیبانی بابت جشنواره (سرمایه گذاری)