درخواست عوامل برگزاری جشنواره

یکی دیگر از خدمات ارزنده واحد جشنواره و همایش موسسه فرهنگی هنری چند منظوره فراسیمای پیام رسا اخذ مجوز انواع جشنواره های ارزشمند از مراجع مربوطه به مجری جشنواره می باشد . در همین راستا علاقه مندان می توانند ضمن برقراری ارتباط با واحد مربوطه از سایر شرایط اخذ مجوز جشنواره مطلع شوند. + بیشتر

درخواست عوامل برگزاری جشنواره

اینجانب

دارای کد ملی

به سمت

تقاضا دارم، واحد انتشارات موسسه فرهنگی هنری فرا سیمای پیام رسا اقدامات لازم را در خصوص تامین عوامل درخواست عوامل برگذاری جشنواره با عنوان

با موضوع

جهت برگزاری در

عوامل ذیل را در اختیار اینجانب قراردهد.

عوامل مورد نیاز

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید