صدور مجوز اثر (آلبوم)

یکی دیگر از خدمات موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا کنار شما بودن به منظورتهیه و تولید آلبوم موسیقی مجاز می باشد.در همین راستا شما می توانید با موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا در طول سال به تعداد دلخواه مجوز اثر موسیقی (تک آهنگ)تولید نمایید و نسبت به نشر آن تحت عنوان آلبوم موسیقی اقدامات لازم را انجام دهید.

اخذ مجوزآلبوم موسیقی

مراحل دریافت مجوز تک آهنگ باکلام

مراحل دریافت مجوز آلبوم موسیقی باکلام

فیپا چیست و برای دریافت آن چه باید کرد؟

مدارک لازم جهت اخذ مجوز موسیقی

درخواست صدور مجوز اثر آلبوم

درخواست پشتیبانی بابت صدور مجوز اثر آلبوم