اخذ پروانه نمایش

یکی از گام های پایانی تهیه فیلم،اخذ پروانه نمایش از مراجع مربوطه می باشد که دراین گام موسسه سینمایی فراسیمای پیام رسا به منظور تهیه و اخذ پروانه نمایش در کنار تهیه کنندگان، می باشد.

صدور پروانه نمایش و شرایط قانونی آن

صدور پروانه نمایش و شرایط قانونی آن

صدور پروانه نمایش و شرایط قانونی آن

صدور پروانه نمایش و شرایط قانونی آن

اخذ پروانه نمایش

درخواست پشتیبانی اخذ پروانه نمایش