موسسه فرهنگی هنری پیام رسا

بر آنیم تا با بهره مندی از مدیران و فعالان به نام حوزه فرهنگ و هنر این دیار، بتوانیم گامی ارزنده در راستای خدمت به ایرانی برداریم.