به نام خالق هنر

 

از حاشیه گویی پرهیز می کنم .

 اما بدانید ، برای آنکه این موسسه ی جامع را که مجری ارائه خدمات فرهنگی هنری هم به ملت عزیزم و هم به هنرمندان دوست داشتنی ام ، تاسیس نمایم کوله باری از تجربه

 و خستگی های تمام نشدنی را به دوش می کشم.

باشد تا با ارائه بهترین خدمات در تمامی عرصه های فرهنگ وهنر گامی ارزنده در شان دیارم بردارم.

باشد تا خستگی ها تمام شود.

  

 

                                                                                                                                                                               مهندس پیام مهرنوش