موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا

یکی دیگر از موسسات تابعه ی موسسه چندمنظوره فراسیمای پیام رسا ، موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا می باشد.یکی از مهم ترین اهداف این موسسه کوتاه نمودن دست دلالان بوده که متاسفانه بدون هیچگونه وجهه ی  قانونی خود را به هنرمندان تحت عنوان تهیه کننده،  معرفی می نمایند و بازاری نه در شان هنرمند و نه در شان ملت عزیزمان می سازند.  از جمله خدمات موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا  به اختصار به شرح زیر می باشد: