موسسه سینمایی فراسیمای پیام رسا

موسسه فرهنگی هنری چند منظوره فراسیمای پیام رسا در سال های اخیر با توجه به سوابق درخشان و استفاده و بهره مندی از افراد به نام و متخصص درحوزه تولید فیلم موفق به اخذ موسسه سینمایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است.

از جمله خدمات موسسه سینمایی فراسیمای پیام رسا می توان به اختصار به موارد زیر اشاده نمود: