جشنواره "نه ب جنگ"

جشنواره "نه ب جنگ"

1399/12/05

اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال فرهنگ جامعه مسئول اند

یکی از مهم ترین وظایف موسسات فرهنگی هنری فرهنگ سازی،حفظ و انتقال فرهنگ والای تمدن ایران اسلامی برای نسل های بعد می باشد. 

در همین راستا برگزاری انواع جشنواره ها از مهم ترین تحقق هدف فوق است. جشنواره ها می توانند تخصصی و فقط بر روی یک موضوع و در یک شاخه هنری فعالیت نمایند و یا می توانند در موضوعات مختلف و در شاخه های متفاوت هنری رسالت خود را انجام دهند اما مهمترین بخش در برگزاری جشنواره، داوری آثار است این کوتاهی که بعضا دانسته یا ندانسته که از جانب شورای سیاستگذاری یا دبیری رخ می دهد نه تنها می تواند هنرمندان را نسبت به اصل عنوان جشنواره دچار سردرگمی نماید بلکه می تواند جریان سازی اشتباهی در جامعه پدید آورد و این امر خطرناک است.با توجه به اصل فوق ضمن سنجش گذشته سوابق کاری و توانمندی داوران توسط شورای سیاستگذاری و دبیر جشنواره سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که توانمندی حمایت از جشنواره های نوپا را دارند می بایست خود را در قبال فرهنگ جامعه مسئول بدانند و با مجریان این جشنواره ها همراه و همگام باشند.

یکی از این جشنواره های جامع فرهنگی هنری، جشنواره جامع "نه ب جنگ" می باشد که توسط موسسه فرهنگی هنری فراسیمای پیام رسا تاسیس و برگزار گردیده است که مهم ترین هدف آن خواست صلح بدون تحمیل ملت شریف ایران در جهان می باشد.